lijst van viswateren en regels

klik hier


SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING 2019

De hengelaarsvereniging “De Watergeus” te Brielle, rechthebbende op het visrecht in:
* de Brielse Haven m.u.v. de beplanting langs het Slagveld ter hoogte van perceel nr. 4 t/m
nr. 30
* de Kaaivest, Molenvest, Tramvest, Zuidvest en Langevest m.u.v. de rietkraag hierin vanaf de
Bollaarsdijk tot aan de steunbeer bij het voormalig gemaal De Watergeus
* Prikkevest, Watersingel, Zuidspui, Spui tot gemaal Klomp, polder Naters, Pancrasgors en
de wateren in de gemeente Rozenburg, de Rikse Wetering en de wateren in de polder Klein Oosterland,
* Het gebied in de oude gemeente Oostvoorne, ten zuiden begrensd door de Rietdijk, ten
westen begrensd door de oude zeewering, ten oosten begrensd door de Collinlandsedijk en de
Rik, de westelijke vestinggracht van Brielle ten noorden begrensd door de Bollaarsdijk.
• De bebouwde kom van Rockanje.
• De Put van Heenvliet/ Zwartewaal ( speciale vergunning vereist)

De hengelsportvereniging “Het Voornse Kanaal” te Hellevoetsluis, rechthebbende op het visrecht in:
* de Vestinggrachten van Hellevoetsluis
* alle singels, sloten, vijvers en andere waterpartijen gelegen binnen de bebouwde kom van
Hellevoetsluis
waaronder begrepen de vijver in het Kooisteebos
* de wateren langs Provinciale Weg N-497
* de Hoofdwetering vanaf voormalig Gemaal Hein tot aan de Ossehoekweg,

De hengelsportvereniging “Ons Genoegen” te Spijkenisse, rechthebbende op het visrecht in:
* alle wateren gelegen binnen de gemeentegrenzen van Spijkenisse,
* in de polder Oudenhoorn, met uitzondering van de wateren rondom de percelen Ouden-
hoornse Zeedijk 1 en 3, het pompgemaal en de Oudenhoornse Zeedijk 5 tot aan de Eeweg en
vanaf de Oudenhoornse Zeedijk de eerste 125 meter
* in de polders Oude Goote, Nieuwland, Veckhoek en Zwartewaal
* in de polders Zuurland, Collinsland, Het Woud en Rugge
* alle hoofdwatergangen, kade- dijk- en wegsloten voor zover in eigendom van het waterschap
“Hollandse Delta ”, gelegen binnen de grenzen van de voormalige ambachtsheerlijkheden:
Biert met Stompert, Geervliet, Simonshaven en Schuddebeurs, alle met aanhorige binnen-
en buitenpolders,
Nieuwenhoorn met Nieuwe Goote (exclusief de zgn. Grond van Abbenbroek en van
Heenvliet), Zuidland en Velgersdijk,
Eén en ander met uitzondering van:
- het Brielse Spui vanaf het gemaal Klomp tot aan de stadsvesten van Brielle,
- de bermsloten aan weerszijden van het Kanaal door Voorne,
- de wateren, gelegen binnen het gebied rond Wellevliet, omsloten door de wegen Molendijk, Dorpsweg, Rietbroekweg, Slikweg en Hoge Weg,
- de wateren, gelegen binnen het gebied rond het Oostenrijk, omsloten door de wegen
Biertsedijk, Konijnendijk en Rietbroekweg,
- de wateren, gelegen in het Ravense Hout, nabij de kern Nieuwenhoorn,

verlenen hierbij aan leden van HV de Watergeus toestemming om gedurende het gehele jaar 2017 in de genoemde wateren te vissen met ten hoogste twee hengels, zulks met inachtneming van de bij en krachtens de Visserijwet 1963 gestelde bepalingen. Deze toestemming geldt uitsluitend indien het lid tevens is voorzien van een namens één van genoemde rechthebbenden uitgegeven en op zijn/haar naam gestelde VISPAS of JEUGDVISPAS.

Bijzondere voorwaarden en bepalingen

Onverlet ieders verantwoording voor de wet wordt deze toestemming slechts verleend onder de
volgende bijzondere voorwaarden en bepalingen:
1. Alle vereiste visdocumenten dienen op eerste vordering ter inzage te worden afgegeven aan
de door de rechthebbenden aangewezen controleurs die zich als zodanig kunnen legitimeren.
2. Het is verboden deze controleurs in hun werkzaamheden te hinderen of anderszins onheus
te bejegenen.
3. Aanwijzingen van controleurs en de bij of krachtens de Visserijwet 1963 aangewezen
opsporingsambtenaren dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd en nageleefd.
4. Het is verboden viswedstrijden te houden of hieraan deel te nemen, zonder dat door de
rechthebbende hiervoor schriftelijk toestemming is verleend.
5. Vissen vanaf kunstwerken en andere waterstaatswerken is verboden.
6. Het gebruik van aas of lokvoer dat voor de gezondheid van mens of dier schadelijke kleur- of
andere stoffen bevat, zoals rode maden, is verboden.
7. Het is verboden om vanuit een boot te vissen., te voeren of lijnen uit te varen, m.u.v. voerboten.
8. Het is de toestemmingshouder verboden een door hem/haar te water gebrachte of gehouden
beaasde hengel onbeheerd achter te laten.
9. Het is verboden gevangen vis aanwezig te hebben in metalen leefnetten of andere
bewaarmiddelen die de vis onnodig kunnen verwonden of beschadigen.
10. Het is verboden karper, graskarper, snoek, snoekbaars of aal in bezit of aanwezig te hebben.
Deze dienen onmiddellijk na de vangst in hetzelfde water te worden teruggezet.11. Tijdens viswedstrijden, gehouden met toestemming van de rechthebbende, is het voor niet-
deelnemers aan deze wedstrijd verboden te vissen op het uitgezette parcours en binnen 25
meter links en rechts hiervan, alsmede vanaf de tegenover liggende oever. Voor aanvang reeds
aanwezige niet-deelnemers dienen zich terstond te verwijderen.
Voor de wateren van HV “De Watergeus” gelden nog de volgende aanvullende cq afwijkende bijzondere voorwaarden en bepalingen:
a. Voor alle wateren geldt een ALGEHEEL MEENEEMVERBOD, m.u.v. het genoemde in
sub F- Vis bewaren in een leefnet -behoudens tijdens wedstrijden - IS VERBODEN.
b. Vliegvissen vanaf bruggen, kades en steigers direct aan de openbare weg is verboden
c. Bij het vissen op afstand met een werphengel is het verboden meer dan 20 meter links en
rechts van de visplaats te vissen en te voeren, alsmede binnen 20 meter van de tegen-
overliggende oever als deze bevisbaar is en dient overigens wederzijds ongenoegen met
medesportvissers voorkomen te worden.
d. Het is verboden looppaden af te sluiten door het oprichten van tenten of andere bouwsels.
e. In de wateren van HV “De Watergeus” is vissen gedurende het gehele jaar verboden op
tijdstippen, gelegen tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang
(nachtvissen), tenzij men is voorzien van een afzonderlijk door de vereniging afgegeven
nachtviskaart.
f. Het is verboden vis mee te nemen uit de Brielse haven, met uitzondering van ten hoogste
10 blankvoorns kleiner dan 20 centimeter.
g. Het is verboden in de Brielse Haven om te vissen vanuit kleine afgemeerde of varende boten
- bellyboats en kano’s inbegrepen.- ( zie artikel 7).
h.. In de gemeente Westvoorne ( Rockanje – Oostvoorne en Tinte) is NACHTVISSEN VERBODEN.
i.. In Oostvoorne is het verboden te vissen vanaf de Algemene begraafplaats, in het Voornse
duingebied, langs de Burcht van Oostvoorne, en in de wateren eigendom van het
Zuid-Hollands Landschap.
j: In de TRAMVEST zijn vastloodsystemen en beetverklikkers VERBODEN.
k: In de nachtelijke uren is gebruik bewaarzak toegestaan voor karper. Niet voor graskaper ( gebruik bewaarzak is dodelijk)

Voor de wateren van Hsv “Het Voornse Kanaal” gelden nog de volgende aanvullende cq afwijkende bijzondere voorwaarden en bepalingen:
a. Het is gedurende het gehele jaar verboden te vissen op tijdstippen, gelegen tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang (nachtvissen), tenzij men is voorzien van een door Hsv “Het Voornse Kanaal”uitgegeven VISpas met daarop de sticker nachtvistoestemming .
b. Voor het bepaalde onder 7. geldt als uitzondering het gebruik van radiografisch bestuurde voerboten, waarin de hengelaar niet zelf plaats kan nemen.
c. Bij het vissen vanaf de vestinggrachten van Hellevoetsluis is vissen is alleen het gebruik van een visparaplu toegestaan..
d. Het gebruik van kampeermiddelen is uitsluitend toegestaan voor houders van een nachtviskaart in de daartoe bij besluit van B & W aangewezen zones. Voorts geldt er voor alle wateren een ALGEHEEL MEENEEMVERBOD.
e. Het is met ingang van 2017 verboden, om in het water “ Land van Paling” te nachtvissen. Dit verbod geldt ook voor leden van HSV “Het Voornse Kanaal”.
Voor de wateren van Hsv “Ons Genoegen” gelden nog de volgende aanvullende cq afwijkende bijzondere voorwaarden en bepalingen:
a. Binnen de bebouwde kom van Spijkenisse is vissen gedurende het gehele jaar verboden
op tijdstippen gelegen tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor
zonsopgang (nachtvissen).
b. Nachtvissen is uitsluitend toegestaan in de wateren gelegen op industrieterrein Halfweg en
in de Lange Vliet/Boezem westelijk van de brug aan de Malledijk (parkzijde) gedurende
de maanden oktober tot en met april en in de overige wateren buiten de bebouwde kom
van Spijkenisse gedurende het gehele jaar indien men is voorzien van een afzonderlijk door
de vereniging afgegeven nachtviskaart.
c. Deze toestemming geldt niet voor de wateren, omgeven door de Copernicuslaan,
C. Huijgenslaan en Hydrapad in de wijk Sterrenkwartier te Spijkenisse, voor deze wateren
geldt een algeheel visverbod.

Bij handelen in strijd met deze bijzondere voorwaarden en bepalingen wordt men geacht zonder schriftelijke toestemming te vissen of te hebben gevist.
Naast blootstelling aan strafrechtelijke vervolging riskeert men ingevolge de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de verenigingen maatregelen als intrekking van de toestemming, schorsing of royement.
Dit laatste geldt tevens bij overtreding van de bepalingen gesteld bij of krachtens de Visserijwet 1963 en overige wettelijke bepalingen, voor zover deze tijdens en/of in samenhang met het vissen worden gepleegd.

Hellevoetsluis, 1 november 2018 w.g J.P.Jansen (voorzitter)
Namens Hsv “Het Voornse Kanaal” w.g. I.M Munter (secretaris)

Spijkenisse, 1 november 2018 w.g. L. van Bijsterveld (voorzitter)
Namens Hsv “Ons Genoegen” w.g. T.G.J. Bakker (secretaris)

Brielle, 1 november 2018 w.g. A. van Bastelaar (voorzitter)
Namens HV “De Watergeus” w.g. G.Mol (secretaris)

Hv de Watergeus.